Povinné informace

Informace na základě zákona 106/1999 Sb.

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny, uvedené v sazebníku.

Určující podmínky
-    Zveřejňování informací provádí obec na své náklady
-    Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši
     úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená)
     poskytování informací podle níže uvedeného sazebníku
-    Ceny uvedeného  v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a
     výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku
     správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve
     znění pozdějších předpisů
-    Zpracování žádosti je podmíněno potvrzením souhlasu žadatele s předběžnou cenou za
     vyhledání, zpracování a poskytnutí informací
-    Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady
-    Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku


Sazebník úhrad

Mzdové náklady -           100,- Kč za každých započatých 30 minut práce pracovníka OÚ,
                                          spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace       
Materiálové náklady -    Kopie formátu  A 4 jednostranně                       2,-Kč   
                                          Kopie formátu  A 4 oboustranně                        3,-Kč       

Údaje z počítače -        Tisk na PC tiskárně – černobílý                           2,-Kč/ strana       
Vypálení                         CD                                                                            18,-Kč vč. 1 diskety
                                        CD                                                                            15,-Kč/ 1ks       
Telefonní poplatky -      (fax,internet) dle platného ceníku poskytovatelů služeb       
Práce s archiváliemi -   Dle ceníku služeb a úkonů SN ČR       
Další náklady -               Samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku
poskytovatele       
Cestovní náhrady -       Dle sazeb podle zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách ve
                                         znění pozdějších předpisů       
Ostatní prokazatelné náklady        

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace.

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín